Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad kan ‘participeren’ in proces windmolenpark rond Abbenes

Introductie

Ten gevolge van het Klimaatakkoord heeft de provincie Noord-Holland de opdracht om een plan te maken voor het opwekken van duurzame energie, de Regionale Energiestrategie (RES). Ook in het zuiden van de Noord-Holland wil men windturbines en zonnepanelen plaatsen om aan de opdracht te voldoen, te weten 44 turbines en 1227 hectare zonnepanelen.

Haarlemmermeer

Ook de gemeente Haarlemmermeer maakt plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie en heeft hier op 6 mei 2020 een persbericht over verzonden en de bewoners van Abbenes middels een brief geïnformeerd. De eerste berichtgeving was hoopgevend. In het persbericht staat o.a. het volgende:

In het najaar van 2019 zijn er een aantal ‘energie-ateliers’ geweest, georganiseerd door de gemeente, waarbij een lid van de dorpsraad Abbenes aanwezig was. Er waren opvallend weinig andere dorpsraden vertegenwoordigd, wel raadsleden en ambtenaren van de gemeente, Abbenes was de enige aanwezige dorpsraad uit het zuiden van de Haarlemmermeer, waar een zoekgebied voor opwekking van duurzame energie is bepaald door de gemeente, zie ook het citaat hieronder. Uit deze energie-ateliers bleek overigens niet dat dit het begin van een participatietraject betrof. Bij een later overleg met de gemeente bleek dat niet alle betrokken dorpsraden uit het zuiden waren uitgenodigd.

Ook was via streekbladen een oproep gedaan aan inwoners om deze ateliers deel te nemen. De dorpsraad vroeg in welke krant dat had gestaan? Antwoord: de Hoofddorpse Courant.  Tja, laat die nu net in het zuiden niet worden bezorgd… In die ateliers werd een voorkeurslijstje opgesteld voor het opwekken van duurzame energie en op die voorkeurslijstjes werd de top drie ingenomen door verschillende vormen van zonnepanelen, de windmolens kwamen daar niet in voor.

Inmiddels zijn door de gemeente zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame energie aangewezen, in overleg met bewoners en belanghebbenden zoals werd vermeld, waarbij bij de dorpsraad ook nog eens de indruk werd gewekt dat het gebied rondom Abbenes zowel voor windmolens als voor zonnepanelen in aanmerking kwam, zie onderstaand citaat uit het persbericht van 6 mei 2020:

Dat er meer gebruik moet worden gemaakt van duurzame energie, moge duidelijk zijn. Uit dit persbericht begreep de dorpsraad dat de intentie van de gemeente was om samen met alle partijen te onderzoeken of er draagvlak was voor het plaatsten van zonnepanelen of windmolens. Zoals in de mail van 4 juni van de gemeente aan de dorpsraad staat: 

Of er windmolens bij komen binnen het zoekgebied Spoordriehoek en wat dan de beste plek zou zijn moet nog worden bepaald. Dat doet de gemeente graag in samenspraak met de omwonenden, wat staat gepland voor het najaar van 2020. We moeten dat nog voorbereiden. We zullen u als dorpsraad in ieder geval betrekken en hebben uw opmerkingen alvast genoteerd.

Middels een presentatie van de gemeente  is duidelijk geworden dat in het zoekgebied Haarlemmermeer Zuid zonnepanelen of 15 windmolens zouden kunnen worden geplaatst. Het woord ‘draagvlak’ werd veelvuldig gebruikt. Ook de hoogte van de molens was bekend: 150 meter. Ter vergelijking (verhouding klopt niet helemaal, windmolen is 2,5 x zo hoog als 380 KV) hier een tekening om de verhoudingen aan te geven:

Ter voorbereiding op de besprekingen met de gemeente in het najaar, wilden de dorpsraden van Abbenes, Kaag-Buitenkaag en Weteringbrug inventariseren hoe de bewoners van de deze betrokken dorpen over het zoekgebied in het zuiden van de Haarlemmermeer dachten. Uit de enquête van Abbenes die deze zomer is gehouden kwam het volgende resultaat naar voren:

De resultaten spreken voor zich. Slechts 11% zou windmolens willen, waarvan slechts 8% voorstander is van de voorgestelde 15 turbines.

Uit het persbericht van de gemeente (de bijeenkomsten in het najaar van 2019 zijn de energie-ateliers):

Tot onaangename verrassing van de dorpsraad werd ze uitgenodigd voor een presentatie van het participatieproces Zoekgebied Windturbines Haarlemmermeer Zuid, dat in overleg met belanghebbenden en bewoners zou zijn voorgesteld aan de gemeenteraad. Op vraag wie er dan wel namens de inwoners in dat overleg hadden deelgenomen, bleek dat iemand uit Hoofddorp en Badhoevedorp te zijn. Participatie Zoekgebied Windturbines in Haarlemmermeer Zuid??  Op 23 september j.l. organiseerde de gemeente een informatieavond voor de dorpsraden van Abbenes/Weteringbrug-Vredeburg/Kaag-Buitenkaag inzake het participatie proces, d.w.z. de planning voor de aanleg van de windmolens. Want de Gemeente Haarlemmermeer heeft al besloten dat het zoekgebied Haarlemmermeer Zuid is bestemd voor 15 windmolens en niet voor zonnepanelen. Is op dit moment niet bespreekbaar. De dorpsraad mag participeren in het proces van de energietransitie, maar dan alleen wáár de 15 windmolens zouden kunnen komen.

Het voelt voor de leden van de dorpsraad heel tegenstrijdig om aan een proces te gaan deelnemen waarvan je weet dat de achterban die je vertegenwoordigt daar heel erg tegen is. Maar om toch op de hoogte te blijven en de vinger aan de pols te kunnen houden, heeft de dorpsraad zich aangemeld voor deze ‘participatie’, voor wat het waard is.

Maar draagvlak voor windmolens? Dat is er gezien de uitslag van de gehouden enquêtes niet.

Opbellen
E-mail
Info