Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Notulen openbare dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Abbenes van 5 februari 2024

Afwezig met berichtgeving: Ria Meuleman (HC Nieuws), Marcel Leek, Femke Osinga, Erna van Steen, Dicky Treur (Voorzitter Kerkkoor "Samen Op Weg"), Ria Witte

1. Opening
Om 20.05 opent Bas van Eerden de vergadering en houdt een kort voorstelrondje. Er zijn geen aanvullende punten voor de agenda en deze wordt door de vergadering vastgesteld.

2. Notulen openbare dorpsraadvergadering d.d. 5 juni 2023
Naar aanleiding van de notulen wordt de verlichting langs de Lisserweg aangekaart. In een vorige vergadering had Henk de Ruiter een voorstel gedaan om de verlichting aan de andere kant van het fietspad te plaatsen, zodat de palen er niet uit gereden kunnen worden. Er wordt gewerkt aan de verlichting, maar op dit moment niet bekend wat er precies wordt gedaan. Dit wordt nagevraagd.
Er zijn geen verdere opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen van het bestuur
Dorpsbos
Op 18 december 2023 heeft de informatieavond over het dorpsbos plaatsgevonden. Dit is een lokaal bos en slechts toegankelijk via fietspaden vanuit Abbenes. Theo Wilde heeft een initiatief ingediend waarbij een combinatie wordt gemaakt van vernieuwde sportvelden/ sportkantine, het dorpsbos en woningbouw op de plaats van de huidige tennisvelden. Hierover wordt op 19 februari verder gepraat met een aantal ambtenaren van de gemeente. Het dorpsbos is een losstaand plan en het is de bedoeling dat dit relatief snel gerealiseerd gaat worden.

Energietransitie / windpark Haarlemmermeer-Zuid
Het participatietraject is door de gemeenteraad goedgekeurd. Er is een akkoord op een plan van aanpak. De omwonenden gaan de spelregels bepalen hoe dit gaat plaatsvinden. De gemeente vraagt input van de dorpsraden in de omgeving hoe deze spelregels op te stellen.
Het is belangrijk dat een eventueel windpark voordelen heeft voor de bewoners. Ook iets als lokaal eigenaarschap is in het aanbod voor de RES bewust toegevoegd.
Er wordt gezocht naar voorwaarden waaronder eventueel wel windmolens geaccepteerd worden door de omgeving. De congestie van het net is tijdelijk, bovendien komen de windmolens op een ander netwerk, waardoor ze het huidige netwerk niet verder zouden belasten.
Arie Giesbergen oppert dat in plaats van maatregelen voor de energieconsumptie ook gekeken moet worden naar energie bezuinigingen. Volgens de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad wordt nu wel een halt toegeroepen aan de bouw van datacenters en worden geen nieuwe vergunningen meer uitgegeven.

Op 16 maart vindt in Buitenkaag een informatiemarkt plaats over het windpark. Alle bewoners zijn van harte welkom.

A44 – vervanging viaducten
Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding voor het vervangen van het Lisserwegviaduct, het Hoofdvaartviaduct en de Kaagbrug in de A44. De viaducten en brug zijn voor de 2e wereldoorlog aangelegd. Daarnaast is de A44 door de jaren heen met steeds meer en zwaarder verkeer belast. Dat betekent dat nu – bijna 100 jaar later -  deze viaducten en brug vervangen moeten worden om de A44 ook in de toekomst veilig te houden en de regio bereikbaar. In de opdracht legt Rijkswaterstaat de nadruk op duurzaamheid, bereikbaarheid en hinderbeperking voor de (vaar)weggebruikers, treinreizigers en de omgeving.
De voorlopige planning is om vanaf eind 2025 / begin 2026 te starten met vervanging van de brug en viaducten. Gestart wordt met de vervanging van het Lisserwegviaduct. Zodra de werkzaamheden aan de Lisserweg zijn afgerond, wordt gestart met de werkzaamheden aan het Hoofdvaartviaduct. In deze periode wordt ook begonnen met de voorbereidende werkzaamheden bij de Kaagbrug. Het Spoorwegviaduct bij Sassenheim wordt als laatste vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2030 helemaal klaar zijn.
Meer informatie kan worden gevonden op de website Projectinformatie | Project A44

Nieuwe autoverbinding bij Lisse
In het kader van de verbetering van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek is men op zoek naar een betere oost-west verbinding tussen de Duin-en Bollenstreek en de A4 / Schiphol. Een van de voorstellen die eerder gedaan zijn, is de zgn. Poelweg die de N208 ten zuiden van Lisse verbindt met de A44. In een eerder plaatje zou de aansluiting op de plaats van de piekberging bij Abbenes op de A44 moeten aansluiten. Danielle van der Horst heeft op 19 december een rondetafelgesprek van de statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van de Provinciale Staten Zuid-Holland bijgewoond. Hiervoor waren diverse belanghebbende partijen uitgenodigd.

4. Mededelingen van de dorpsraadleden
Adriaan Philipse geeft aan dat de Hobbyclub nog bezig is met ideeën voor het hekje voor het dorpshuis.

Tiny Timmers meldt dat vanuit de kerk een activiteitenboekje is verspreid. Op zaterdag 10 februari zal er een high-tea plaatsvinden in de kerk, op 16 maart vindt de jaarlijkse Bazaar plaats.

Bernadette van Beekum neemt aan de vergadering deel namens dorpsraad Buitenkaag. Deze dorpsraad is onlangs gestart en heeft op 8 februari bestuursleden namens dorpsraad Lisserbroek en dorpsraad Abbenes uitgenodigd voor een kennismaking.

Gerrit Gravesteijn meldt dat de Jeugdraad voor 2024 weer leuke activiteiten op de planning heeft.

5. Ingekomen en uitgaande stukken
Danielle van der Horst geeft een samenvatting van de ingekomen en uitgaande stukken:
• Er is een nieuwe gebiedsmanager: Femke Osinga;
• Informatie in verband met de oprichting van de MRS;
• Informatie inzake de vernieuwing van de viaducten van de A44;
• Inspraak ingestuurd op het beleidskader mobiliteit
• Overleg geweest met vertegenwoordigers van de Windcoalitie
• Het mobiel energieloket heeft op het dorpsplein gestaan op de Open Energiedag;
• Stand van zaken NOVEX Schiphol
• Informatie van gemeente waarin de gemeente toestemming heeft gegeven voor de filmopnamen “De Jacht”;
• Communicatie met betrekking tot het rondetafelgesprek van de statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van de Provinciale Staten Zuid-Holland;
• Afstemming over de organisatie van de informatieavond over het dorpsbos
• Informatie uitwisseling in verband met collegiaal contact met dorpsraden Buitenkaag en Lisserbroek.

6. Rondvraag
Adriaan informeert naar het 50-jarig bestaan van het dorpshuis. Het is de bedoeling dat dit feestelijk wordt gevierd en het bestuur nodigt bewoners uit om mee te denken over de festiviteiten.

John van den Berg meldt dat hij heeft deelgenomen aan een brainstormsessie over de plaats van het oorlogsmonument dat nu bij de afrit van de A44 staat. Bij de vernieuwing van het viaduct moet die worden verplaatst, en er zijn 3 opties: tijdelijk in een depot plaatsen en weer terugzetten, tijdelijk ergens anders plaatsen of definitief verplaatsen.

Theo Hoogkamer meldt nog dat het bestuur is geïnformeerd over opnieuw een verschuiving van de planning voor de vernieuwing van de riolering in de Maria Margaretalaan. Vanwege personeelstekorten bij zowel de gemeente als het ingenieursbureau wordt dit naar alle waarschijnlijkheid 2026. Dit is moeilijk te accepteren en het bestuur zal een brief sturen naar de leden van de gemeenteraad. Bewoners hebben al aangekondigd dat de gemeente aansprakelijk gesteld gaat worden voor schade aan auto’s, aangezien de verzakkingen in de weg zo diep zijn, dat dit schade oplevert.

Dennis v/d Werff vraagt of het mogelijk is om een drempel te plaatsen op de Lisserweg vlak voor het Turfspoor. Wanneer je met een vrachtwagen vanuit Turfspoor probeert de Lisserweg op te rijden kom je er bijna niet tussen omdat de auto’s op de Lisserweg te hard rijden.
Ook het kruispunt Dr Heijelaan / Hoofdweg Oostzijde wordt opnieuw ter sprake gebracht omdat dit zo’n onoverzichtelijk kruispunt is als je vanuit de Dr Heijelaan komt. Er zijn vele voorbeelden van vergelijkbare situaties waarbij dan een verkeersspiegel wordt gebruikt, maar dit mag niet van de verkeersdeskundige omdat het schijnveiligheid zou bieden.

John van den Berg meldt dat eind november 2023 de AVVA (volleybal vereniging) is opgeheven, omdat er te weinig belangstelling voor was (zelfs een gratis lidmaatschap heeft mensen niet kunnen aantrekken). Het saldo dat na de opheffing is overgebleven is geschonken aan de kerk en het dorpshuis. Helaas heeft Abbenes nu nog weer een vereniging minder.

Als laatste wordt Bart van ’t Riet in het zonnetje gezet. Hij is meer dan 50 jaar in de Beheerscommissie van het dorpshuis actief geweest en de nodige anekdotes worden aangehaald.

Om 21:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.


Opbellen
E-mail
Info